Ochrana osobných údajov

  1. Spoločnosť REVMAVITA, s.r.o., so sídlom Štefánikova 477, 760 01 Zlín, IČ 29318611, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Brno oddiel C, vložka 77393 / MSPH ako správca osobných údajov podľa čl. 26 Nariadenie , spracovávajú v prípade vášho dopytu služieb v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46 / ES (všeobecné nariadenie ochrane osobných údajov) (predtým aj ďalej len „Nariadenie“), nasledujúce osobné údaje:
   1. meno a priezvisko,
   2. emailovú adresu,
   3. text správy.
  1. Meno, priezvisko a emailovú adresu je nutné spracovať pre vytvorenie ponuky služieb, jednanie o tejto ponuke alebo za účelom odpovede na Vaše dotazy. Takéto spracovanie umožňuje čl. 6. ods. 1 písm. b) Nariadenie. Tieto osobné údaje budú spoločnosťou REVMAVITA, s.r.o. spracovávané po dobu jednania o vášho využitia našich služieb medzi vami a REVMAVITA, s.r.o., najdlhšie 2 roky od vášho dopytu, pokiaľ neudelíte súhlas na ďalšie spracovanie.
  2. Spracovanie osobných údajov je vykonávané správcom a prípadne ďalšími poskytovateľmi spracovateľských softvérov, služieb a aplikácií, ktoré však v súčasnosti Spoloční správcovia nevyužívajú.
  3. Vezmite, prosím, na vedomie, že podľa Nariadenia máte právo:
   1. požadovať od nás informáciu, ako vaše osobné údaje spracovávame, prípadne žiadať kópiu týchto osobných údajov,
   2. vyžiadať si prístup k týmto údajom a nechať ich aktualizovať alebo opraviť, alebo požadovať obmedzenia spracovania,
   3. požadovať od nás vymazanie týchto osobných údajov – tento výmaz však bude mať za následok ukončenie jednania o vašom využití našich služieb a bude vykonaný len v prípade, že záujmy spoločných správcov prevažujú nad vašou ochranou súkromia,
   4. na prenosnosť údajov, pokiaľ ide o automatizované spracovanie,
   5. na účinnú súdnu ochranu, ak máte za to, že vaše práva podľa Nariadenia boli porušené v dôsledku spracovania vašich osobných údajov v rozpore s týmto Nariadením,
   6. podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov.